تبلیغات
✿دنــــیای پـــاک فرشـــته ها✿ - خـدایا

✿دنــــیای پـــاک فرشـــته ها✿

خـدایا

خـدایا

دستى را در دستانم قرار بده

كه پاهایش با دیگرى پیش نرود ......
</